Home | About | News | Artist Awards | Culture | Social | Environment | AIDS in Africa | Contact
 

                               

About

Awards Gala

Winners
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1997
1996
1995

2008 K.M. Hunter Artist Award Winners

Dance: Robert Glumbeck

Dance: Natasha Bakht

Film & Video: Daniel Cockburn

Literature: Jonathan Bennett

Music: Katrina Curcin

Theatre: Lisa Codrington

Theatre: Jonathan Garfinkel

Visual Arts: Julie Cosgrove

Videos

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000